• Welkom op de site van de VVD Losser

  20 januari − Welkom op onze website. De VVD Losser vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Losserse politiek. De VVD Losser is onderdeel van de VVD afdeling Noordoost-Twente. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Losser waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financiën, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid. Lees verder

 • VVD Losser wil openheid over inkoopbeleid afdwingen.

  07 februari − Wethouder Hassink blijft weigeren openheid te geven over het inkoopbeleid van de gemeente Losser. Dit ondanks een eerdere belofte om dit uit te leggen in een notitie. Ook na vragen vanuit de VVD wil de wethouder niets kwijt. De gemeenteraad en dus de burgers van Losser hebben er geen enkel zicht op waar de gemeente inkoopt. Lees verder

 • Burgemeester Sijbom mist daadkracht bij vrijgeven openingstijden horeca

  31 januari − Nog steeds is deze besluiteloze burgemeester er niet in geslaagd te komen tot afspraken tussen Centrumbewoners en Horecabedrijven over een aantal zaken. Deze burgemeester wil blijkbaar niet zelf hierin sturend zijn en zijn verantwoordelijkheid nemen. Uit de beantwoording op onze eerdere motie om de sluitingstijden vrij te geven bleek al dat burgemeester Sijbom weinig oog heeft voor de belangen van de Lossernaren die gezellig een avondje uit willen. Lees verder

 • Verkeersbewegingen vrachtwagens Oelemars veroorzaken onveilige situaties

  31 januari − De VVD is door buurtbewoners, fietsers en ouders van schoolgaande jeugd opmerkzaam gemaakt over een aantal verkeersgevaarlijke situaties. Deze situaties zijn het gevolg van de toegenomen verkeersbewegingen van vrachtwagens voor de exploitatie van de zandafgraving Oelemars. Lees verder

 • Laten we de Lossernaren niet vergeten die graag gezellig een avondje uit willen!

  20 december − Wij zijn van mening dat de huidige situatie waarbij alle horecabezoekers in korte tijd al voor tweeën naar buiten moeten worden geloodst ongewenst is. Ongewenst voor de horecaondernemers want zij lopen veel omzet mis. Ongewenst voor de bezoekers en inwoners van Losser want het uitgaan wordt beperkt en ongewenst voor de omwonenden want de overlast wordt erdoor vergroot. Lees verder

 • Overlast Dingeldeinstraat opgelost

  05 december − De tubantia bericht over de overlast in de Dingeldeinstraat. Twee alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea die overlast veroorzaakte en poogden in te breken bij een slijterij, hebben Losser nu moeten verlaten. De VVD vroeg eerder aandacht voor de overlast. Lees verder

 • Plannen subsidiebeleid minachting voor verenigingen in gemeente Losser

  19 november − Plannen nieuw subsidiebeleid Losser desastreus. Lees verder

 • VVD blij met inzet op handhaving

  08 november − Het college heeft aangegeven bezig te gaan met handhaving. De VVD wil dit al erg lang en is blij dat ook het college hier nu ook het nut van inziet. Lees verder

 • Harry Heegen in begrotingsdebat: dit college is laks.

  08 november − Fractievoorzitter Harry Heegen noemt het college van Losser laks. Het niet goed opvolgen van moties, het niet terugkoppelen van toezeggingen, het te laat versturen van raadsinfo en het niet tijdig nakomen van afspraken zijn allemaal zaken die de VVD onacceptabel vindt. Lees verder

 • VVD wil geld direct aan verenigingen beschikbaar stellen

  08 november − VVD komt met een amendement om de gelden die worden uitgegeven aan de sportcoach te verdelen onder de sportverenigingen zodat zij deze kunnen besteden aan ledenwerving. Lees verder

 • De tekorten bij Stichting Wil zijn gelijk aan de tekorten in de Topcraftperiode

  08 november − De VVD vreest dat Losser nogal wat kosten voor de kiezen krijgen als het gaat om de Stichting WIL. Deze Stichting is in het leven geroepen nadat het WSW-bedrijf Topcraft is gestopt. De WSW-medewerkers zijn overgegaan naar de Stichting WIL. Deze Stichting kost Losser veel geld. Volgens de jaarrekening van de Stichting WIL is het tekort over 2015 € 830.000,-. Dat is volgens ons ongeveer hetzelfde verlies dat we leden tijdens de Topcraftperiode. Lees verder

 • Begrotingskrant Losser

  04 november − De VVD is tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing, vindt dat de gemeente er meer werk van moet maken om mensen uit een uitkering te krijgen en is van mening dat het college te weinig ambities heeft op het gebied van toerisme. Lees hier de complete bijdrage van de VVD aan de begrotingskrant. Lees verder

 • VVD Losser wil snel vrije sluitingstijden Horeca

  16 oktober − De VVD vindt het belangrijk dat de sluitingstijden voor de Horeca in Losser worden vrijgegeven. Dit blijkt in andere gemeenten voor velen alleen maar voordelen te bieden. Het uitgaansleven wordt aantrekkelijker, er is minder overlast want er staan geen grote groepen tegelijk op straat en de Horeca vaart er wel bij. En het in stand houden van de Horeca is van groot belang voor de toeristische waarde van Losser. Lees verder

 • VVD wil proef met vrije sluitingstijden horeca

  11 oktober − De VVD heeft een motie ingediend om in Losser een proef te starten met vrije sluitingstijden voor de Horeca. Op deze manier wil de VVD Losser zo aantrekkelijk mogelijk maken voor uitgaanspubliek. Tevens denkt de VVD dat overlast hierdoor kan worden voorkomen omdat mensen gefaseerd naar huis gaat. Lees verder

 • Ruimte in woonvisie maken voor aanpak leegstand en bebouwing braakliggende terreinen

  27 september − De VVD stelt in de commissie ruimte kritische vragen over de woonvisie. Volgens de VVD wordt er te weinig rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit. Nu is het moment dat er een woonbestemming aan leegstaande winkelpanden en braakliggende terreinen kan worden gegeven. Maar wat doet de gemeente? Die wil alleen woonbestemmingen op eigen grond. Lees verder

 • Brandbestrijding niet in gevaar in Losser

  20 september − De VVD vraagt of het brandweerkorps Losser voldoende op sterkte is en of de brandbestrijding gewaarborgd is. Lees verder

 • VVD stemt in met privacybeleid

  13 september − In januari heeft de VVD aandacht gevraagd voor privacy. Inmiddels heeft het college het privacybeleid opgesteld en de VVD stemt hiermee in. Lees verder

 • Zandwinning Oelemars

  13 september − De VVD vraagt de gemeente te onderzoeken welke gevolgen hernieuwde zandwinning heeft voor de omgeving en actie te ondernemen om de nadelige gevolgen van deze zandwinning zoveel mogelijk te beperken voor omwonenden en aanwezige natuurliefhebbers. Lees verder

 • Meer geld voor speeltoestellen en aanpak notoire veroorzakers van overlast

  11 juli − Tijdens de behandeling van de kadernota gaf fractievoorzitter Harry Heegen de prioriteiten van de VVD aan: Een extra bedrag voor de speelvoorzieningen vinden wij een juiste keuze. Om ergernissen aan te pakken moeten er op beperkte schaal gebruik worden gemaakt van boa's. Lees verder

 • 10 punten over het Kulturhus Losser

  11 juli − Er zijn vele redenen waarom het voorstel voor het Kulturhus Losser een slecht voorstel is. Daar kunnen wij een volledig betoog aan wijden. Dat doen wij niet ditmaal, u kent ons standpunt. Wij beperken ons tot de 10 punten. Lees verder