Meerenburgh: ‘het Losserse huishoudboekje is op orde. We investeren volop. Maar financiële alertheid blijft geboden.’

Op 5 juni werd in de gemeenteraad gesproken over de jaarrekening 2017. Onze conclusie? Losser staat er goed voor. ‘De slechte jaren zijn nu echt voorbij. Dat mogen Losserse inwoners ook merken. De komende jaren willen we flink investeren. Tegelijkertijd beseffen we ons: we moeten niet naïef zijn’, zo verwoordde Janice Meerenburgh raadslid voor de VVD.

Financiële alertheid blijft geboden. Bij de raad, bij ons college en ook bij onze ambtenaren. Zo geven het huidige tekort op de jeugdzorg en de hoge voorzieningen op BBZ leningen uit de jaarrekening aan dat in het zogenoemde ‘sociale domein’ de gemeente Losser ook de komende jaren financiële risico’s loopt. De VVD heeft in de raadsvergadering aan de wethouders gevraagd om een financiële risico-analyse daarvan op te stellen en deze met de raad te bespreken. Zo kunnen we samen krachtig ‘vinger aan de pols houden’.

Blij is de VVD met de investeringen in de nieuwe Fakkel, in het Centrumplan Losser, de herinrichting van De Lutte en ook in de Agenda van Twente. Deze investeringen zorgen er wat ons betreft voor dat onze inwoners na jaren van bezuinigingen weer echt zien en voelen dat het beter gaat in Losser

Hoe besteden we het geld dat ‘over is van 2017’?

Samen met andere partijen heeft de VVD een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend. Daarmee willen we het voorstel over het geld dat volgens de jaarrekening niet besteed is aan zorg voor vluchtelingen, veranderen. Nu staat in het voorstel te lezen dat slechts 30.000 euro van het gehele bedrag voor deze zorg beschikbaar blijft. Wij willen dat het gehele bedrag dat we er in 2017 voor hadden, ook volledig in 2018 kan worden besteed.

Met de rest van de voorstellen die gaan over de besteding van het geld van 2017 kan de VVD instemmen. [zie ook onderstaande toelichting]

Ambities coalitieprogramma in lijn met Losserse financiële situatie

Onze jaarrekening 2017 laat ons zien dat er een mooi resultaat is bereikt afgelopen jaar. Als we vooruit kijken dan zien we een coalitieprogramma dat aangeeft waar we de komende jaren naar toe willen. Een coalitieprogramma met wat ons betreft reële ambities. Ambities die passen bij de financiële situatie uit de jaarrekening. Ambities die passen bij de voorstellen om het geld dat in 2017 resteerde, te verdelen. 

Met het buitengewone positieve financiële resultaat en het coalitieprogramma als leidraad zet de VVD zich –samen met de andere partijen- in, voor een Losser dat ambities heeft , maar ook ‘het eigen huishoudboekje goed op orde houdt’.


Toelichting

Onderstaande voorstellen krijgen extra geld als gevolg van het positieve saldo uit de jaarrekening 2017.

1. Extra geld voor duurzaamheidsfonds.

De VVD vindt het vanuit het oogpunt van ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’ van ingezette ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid goed om een deel van het 2017-geld extra te investeren in het Losserse duurzaamheidsfonds, dat eerder werd ingesteld. De bijdrage aan de vernieuwbouw van Carmelcollege kan op onze steun rekenen. Want wij vinden: ‘goed onderwijs moet gewoonweg worden gegeven in huisvesting die daarvoor passend en toekomstproof is.’ 

2. Herinrichting Beuningen en centrumontwikkeling Losser

Van het extra geld voor de herinrichting van Beuningen en voor de ontwikkeling van het centrum van Losser hebben niet alleen onze inwoners plezier. Het brengt Losser als toeristische gemeente een stap vooruit. En daar plukt iedereen de vruchten van, zo is de VVD van mening. 

3. ICT-applicatie voor het sociaal domein

Wij maken ons wat zorgen over de voorgestelde aanschaf van de kostbare (maatwerk) ICT-applicatie voor het sociaal domein. Uit ervaring weten we dat dit veel kosten in onderhoud en actualisatie met zich mee kan brengen die, omdat de applicatie alleen voor Losser wordt ontwikkeld en door Losser wordt gebruikt, volledig voor rekening van Losser komen. Hier hebben we aandacht voor gevraagd.