Gemeente Losser past wetgeving vergunningen toe, maar niet voor de gemeente zelf.

Ron de Leeuw heeft een verklaring voorgelezen tijdens de raadsvergadering van 17 juli 2018. Hij wees op het feit dat de gemeente Losser voor zichzelf geen vergunningen aanvraagt terwijl dat wel moet. Hij werd niet serieus genomen de door ambtenaren. Maar uiteindelijk moest de gemeente diep door het stof. Hieronder zijn verklaring.

De afgelopen maanden heeft mijn rechtsgevoel in dit huis een aardige deuk opgelopen. 

Elk nieuw raadslid krijgt aan het begin van de raadsperiode een inwerkprogramma waar integriteit hoog in het vaandel staat. Je ben integer of niet. Een beetje integer bestaat niet en dat je als raadslid een controlerende taak hebt. 


Daar wil ik mijn verhaal mee beginnen. 

Een week voor de opening en de open dag van dit lossers hoes kwam ik erachter, dat de organisatie voor beide dagen geen evenementenvergunning had aangevraagd.  Onze fractie had voor beide dagen wel een standplaatsvergunning. Ik heb mijn bevindingen toen gedeeld met de griffier en de toenmalige fractievoorzitters en mijn ongerustheid erover uitgesproken.  

De dag voor de opening heb ik telefonisch contact opgenomen met de griffier. Deze deelde mij mede, dat hij van de organisatie had vernomen, dat de vergunningen gerepareerd waren.   

Ik vond het vreemd, dat dit kon, maar wilde de feestvreugde niet bederven. De beide dagen en dat weet iedereen in deze zaal waren een groot succes. 

De VVD fractie had voor de opening nog enkele schriftelijke vragen gesteld over de gebruiksmogelijkheden in dit huis.  Op de dinsdag na de opening kreeg de fractie schriftelijk antwoord op deze vragen. In mijn ogen was het een onbetamelijke brief met een antwoord wat je niet gelooft. Ik zal in deze verklaring de tekst niet herhalen, maar ik kreeg toen het idee ,dat men mij niet serieus nam. 

Als raadslid moet ik er op kunnen vertrouwen, dat de vragen, die ik stel , juist beantwoord worden en naar aanleiding van deze brief twijfelde ik daar sterk aan.  

In overleg met de griffier heb ik vervolgens toen schriftelijke vragen gesteld aan de afdeling BSP, welke de vergunningen afgeeft. Bewust heb ik geen art.39 vragen gesteld om de rust te bewaren. 

Na 2 maanden heb ik op 11 juni een persoonlijk gesprek gehad met  ambtenaren van BSP. 

Ik moet zeggen ik heb met hen een open en constructief gesprek gehad. Uit dat gesprek bleek, dat men voor de opening en de open dag niet de vergunningen had gerepareerd, doch enkel een standplaatsvergunning had afgegeven voor de bibliobus. Voor deze evenementen had dus een evenementenvergunning moeten worden aangevraagd, wat dus niet gebeurd is. 

De andere vragen, die ik schriftelijk gesteld had betrof de horeca activiteiten.  Voor dit huis is geen horecavergunning afgegeven , wat bij het trefhuus in Overdinkel wel het geval is. Hij was mij opgevallen, dat een van de huurders van dit huis sterke drank verkocht als geschenk. Hiervoor is een slijtersvergunning nodig. Voor de horecagelegenheid op de eerste verdieping in dit huis is eveneens een vergunning nodig omdat er alcoholische dranken worden verstrekt. In beide gevallen is hier geen vergunning voor verstrekt. De afdeling BSP beaamde mijn veronderstellingen. 

Na dit gesprek heb ik telefonisch contact opgenomen met de verantwoordelijk portefeuillehouder en verzocht de horeca activiteiten met onmiddellijke ingang te staken of te doen staken. Men wilde niet gelijk doen, doch eerst ambtelijk te bekijken of er nog mogelijkheden waren om een en ander voort te zetten. Een vreemde gang van zaken. Ik vervolgens de griffier diverse malen gevraagd hoe de stand van zaken was. Ik was verheugd om te horen, dat op 10 juli jl. in  het presidium, dat de activiteiten, zoals ik boven heb genoemd, met onmiddellijke ingang zijn gestaakt En zo hoort het ook. 

Denk alleen maar eens aan het alcoholmatigingsbeleid wat de gemeente Losser van harte ondersteunt. 

Hoe kun je als gemeente de inwoners, bedrijven en verenigingen de maat nemen, terwijl jezelf de zaken niet op orde hebt. 

De afgelopen tijd heb ik ook contact gehad met de gemeentesecretaris over de gang van zaken.  

Ik heb inmiddels een gesprek gehad met een ambtenaar. Dit was een goed gesprek  en wat mij betreft zand erover. 

Ik zal met een andere ambtenaar waarschijnlijk na de vakantie een gesprek hebben. 

Wat mij betreft is deze kwestie nu afgelopen en ga ik met vertrouwen de verdere raadsperiode in. 

Na de vergadering zal ik met genoegen naar een Losserse horecagelegenheid gaan om een drankje te doen. 


Ron de Leeuw